پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

تمامی نکات ریز و درشت و سوالات و نمونه سوالات پیام های آسمان،عربی،قرآن

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۱ ثبت شده است

یک سری سوال دینی سوم راهنمائی تقدیم شما عزیزان
کل سوالات کتاب دینی سوم: برای دریافت رمز با مدیر وبلاگ تماس بگیرید

به نام خدا

1-     گزینه صحیح را انتخاب کنید:

1/1: پیامبر(ص) پیش از ورود به مدینه نخست در .......... فرود آمد تا ....................................... 5/0

الف: کنار چاههای بدر- تاآب بخورد                                      ب: دهکده قبا – تاعلی (ع) وهمراهان آن حضرت به او ملحق شوند.         

ج: دهکده قبا – تا کمی استراحت کنند                                      د: نزدیک شهر کوفه – تا علی (ع) وهمراهان به او ملحق شوند

2/1: قرآن کریم از بهشت غالباً با لفظ ...............یادکرده است.25/0

الف: جنة                                   ب: رضوان                             ج: باغ                             د: فیض

نمونه سوالات تستی
1 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. معلول در واقع همان :
الف) علت است
ب) پدیده است
ج) علیت است
د) علت و معلول است

2 – در یادگیری علم و دانش علت کیست؟
الف) شما
ب) پدیده
ج) معلول
د) دانش


3 – در برهان نظم به کدام ویژگی پدیده نظر می کنیم؟
الف) نظم و هماهنگی
ب) حساب و تقدیر
ج) ارتباط کامل
د) ذات و هستی

سوالات دینی سوم نوع۱

به نام خدا

1-     جاهای خالی را پر کنید:

1-1   : اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود ............... و زیباترین چیزی که انسان از این دنیا با خود می برد .............است.5/0

2-1 : قرآن کریم از بهشت غالباً با لفظ ..................... یاد کرده است. 25/0

3-1 : اگر خاک با چیز دیگری مخلوط باشد .تیمم بر آن .............................. نیست. 25/0

2- گزینه مناسب را انتخاب کنید:

1-2 : کسی که نمی داند نماز خواندن با بدن ولباس نجس باطل است . اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند نمازش .............. است.25/0

الف: باطل                     ب: صحیح                             ج: فرقی نمی کند                   د: مکروه