پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

تمامی نکات ریز و درشت و سوالات و نمونه سوالات پیام های آسمان،عربی،قرآن

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است


جملات در زبا ن عربی بر دو نوع می باشد : 1- جملات اسمیه 2- جملات فعلیه


جمله هایی که با اسم شروع می شوند ،جملات اسمیه نامیده می شوند .

           جمله ی اسمیه دارای دو قسمت اصلی است : 1- مبتدا 2- خبر

•          مبتدا به کلمه یا کلماتی (اسمی ) می گویند که در ابتدای جمله ی اسمیه می آید .

خبر به قسمتی از جمله می گویند که بعد از مبتدا می آید و در باره ی آن خبر  توضیح می دهد